Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hoe bereid je je voor en wat is een pretecho eigenlijk? Hoe krijg je de baby zo goed mogelijk te zien? Baby’s World geeft antwoord. Vragen en antwoorden over het laten maken van een pretecho.

Reserveringen;

Reserveren voor een consult kan telefonisch, via de mail of via de website. De reservering is definitief op de datum van de aanmelding. Wijzigen of verplaatsen van de echo afspraak dient 24 uur van te voren plaats te hebben (zie voorwaarden bij annulering).

Annulering;

Annulering door de klant dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van aanvang van het consult plaats te vinden. Bij niet tijdige annulering worden de kosten van het consult in rekening gebracht.

In geval van een overmachtsituatie (technisch storing enz.) zal er zo spoedig mogelijk contact met cliënt gemaakt worden voor het maken van een nieuwe afspraak op korte termijn.

Echoconsult;

Tijdens de reservering van het consult, wordt er aan de cliënt de nodige uitleg gegeven voor het doen slagen van de echo.

Het doel van de echo is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Indien de cliënt reeds van het bestaan weet dat er enige afwijking is, zal de cliënt dit melden bij het eerste bezoek.

Mocht echocentrum Baby’s World ondanks dat er niet gekeken of gezocht wordt naar afwijkingen in de breedste zin, toch enige pathologie ontdekken, dan behoudt echocentrum Baby’s World zich het recht voor de zwangerschapsbegeleiding hierover in te lichten.

Omdat het een vrijwillige- en niet medische echo betreft, kan men echocentrum Baby’s World of de individuele echoscopisten op geen enkele wijze aanspreken op gebleken afwijkingen.

Door akkoord te gaan met de aanvang van het consult is het cliënt duidelijk dat er geen sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. Cliënten geven toestemming door de naam van de zwangerschapsbegeleider in te vullen op het daarvoor bestemde formulier.

De volledige verantwoordelijkheid ter zake blijft berusten bij de behandelend verloskundige en/of arts.

Betaling;

Tijdens het consult zal er contant, met pin of met creditkaart worden afgerekend, zonder de betaling kan het consult geen doorgang vinden. Indien van toepassing zijn; cadeaubonnen of kortingsacties, deze kunnen alleen verrekend worden onder gelijktijdige inlevering of door ons op bureau gemaakte afspraken.

Aansprakelijkheid;

Omdat het uiteindelijke resultaat van het echoconsult, zeker in geval van driedimensionale echoscopie, onder meer afhankelijk is van de ligging en beweeglijkheid van de ongeborene, kunnen er dienaangaande geen garanties worden gegeven.

Echocentrum Baby’s World verplicht zich om binnen de tijdslimiet van het gekozen echoconsult, haar uiterste best te doen om een bevredigend resultaat te verkrijgen zulks ter beoordeling van onze echoscopisten.

Het bepalen van het geslacht kan nooit met 100 procent zekerheid gegeven worden. Baby’s World is niet aansprakelijk voor foutieve beoordeling van het geslacht.

Er kunnen geen restituties van gelden plaatsvinden.

Auteursrecht;

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van echocentrum Baby’s World is gehele of gedeeltelijke reproductie van beeld en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze, verboden.

Beeld en geluidsmateriaal wordt niet zonder toestemming aan derden overgedragen, maar zijn bedoeld voor  eigen gebruik.

Al het beeldmateriaal dat Baby’s World verkrijgt kan worden gebruikt voor doeleinden zoals reclames, tenzij u ons nadrukkelijk verzoekt dat niet te doen. U zult te allen tijde anoniem blijven.

Algemeen;

Echocentrum baby’s World verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het maken van de echo ter kennis komt.